1. Nediskriminační přístup k digitálním vzdělávacím zdrojům

„...digitální informace se používáním neopotřebovávají a vytváření dalších kopií digitalizovaného materiálu je extrémně levné,“ píší Brynjolfsson a McAfee. To platí i pro elektronické vzdělávací zdroje, na rozdíl třeba od papírových učebnic. Nikomu, kdo má zájem, by tedy nemělo nic bránit je využít.

1.1 Otevřené vzdělávací zdroje

Jistou překážkou je licencování zdrojů, které v současnosti mnohdy znemožňuje legální využití potřebných zdrojů. Ochrana duševního vlastnictví tedy v této situaci spíše škodí. Možným řešením je využít pro vzdělávací zdroje otevřenou licenci, která neomezuje šíření, nebo dokonce ani úpravy díla. Příkladem otevřených licencí jsou Creative Commons

1.1.1 Legislativně zajistit, aby orgány státní moci při tvorbě vzdělávacích materiálů apod. využily otevřené licence

Termín:  Průběžně (původně konec roku 2015  poté 2016  poté „průběžně)

Stav: Požadavek na užívání otevřených licencí (dva nejotevřenější typy Creative Commonsbyl zahrnut do obecné části Pravidel pro žadatele a příjemce dotací OP VVV (s platností od 9. 11. 2017). Otevřené licence nebudou uplatněny na výstupy projektů v oblasti výzkumu a vývoje. Implementace otevřených licencí bude ověřena na systémových projektech OP VVV, poté budou pravidla s doporučením jejich aplikace v dalších OP předána ostatním rezortům.

Hodnocení: Stávající podmínka otevřenosti stále zůstává omezena pouze na některé výstupy z OP VVV, nemá širší platnost i pro výstupy vytvořené z jiných veřejných zdrojů.

Je zde potřeba průběžně sledovat i českou implementaci v Evropě schválené změny autorského práva. Detaily uvádí články Stanovisko Creative Commons ČR k Návrhu Směrnice o autorském právu na jednotném digitálním trhu a Clear statement from educational sector: we need a better copyright reform).


1.1.2 Zajistit, aby materiály financované z evropských fondů byly dostupné např. pod Creative Commons

  • Jedná se výstupy projektů v rámci OP VVV a dalších budoucích operačních programů.
  • Dále bude platit povinnost vytvoření metadatových popisků a zavedení zdrojů do příslušných databází (viz následující opatření).
Termín: 31. 12. 2017, průběžně (původně konec roku 2015 → poté 2016)

Stav: Zpráva MŠMT za rok 2018 uvádí, že požadavek na užívání otevřených licencí (dva nejotevřenější typy Creative Commonsbyl zahrnut do obecné části Pravidel pro žadatele a příjemce dotací OP VVV (s platností od 9. 11. 2017). Kromě toho platí Kritéria kvality digitálních vzdělávacích zdrojů podpořených z veřejných rozpočtů, která taktéž stanovují požadavek otevřeného licencování.

Hodnocení: Zde vidím dílčí pokrok i přes posun termínu. Využívání otevřených licencí CC se začíná zavádět do některých projektů OP VVV (PRIM, PRDG, PPUČ). Např. projekt Podpora práce učitelů (PPUČ) má některé aktivity související s tímto opatřením realizovat. Uvidíme, zda se postupně podaří implementovat i do obecných pravidel pro ostatní. 

1.2 Recenzní systém pro hodnocení otevřených vzdělávacích zdrojů

Druhou důležitou překážkou je složité vyhledávání ve velkém množství neuspořádaných elektronických zdrojů rozličné kvality. Řešením je on-line databáze zdrojů a jejich hodnocení (tzv. reputační systém). Takový nástroj zároveň podporuje učící se komunity a jejich síťování. Na obdobných principech bude vytvořena databáze vzdělávacích nabídek pro učitele.

1.2.1 Rozvinout Metodický portál RVP.CZ, aby fungoval jako recenzní systém

Termín: 31. 12. 2019, průběžně (původně konec roku 2015 → poté 2017 → poté 2018)

Stav: Reputační systém se připravuje v rámci projektu PPUČ (Podpora práce učitelů) - proto byl také posunut termín, snad už naposledy. Pilotní systému verze je k dispozici na adrese http://ema.rvp.cz/, následně bude na základě reakcí uživatelů inovován. 
Jedná se s provozovateli dalších úložišť výukových materiálů, aby bylo možné je propojit a najít je tak i v reputačním systému (v květnu 2019 už zahrnuje materiály Khanovy školy). Plánuje se propojení také s databází výstupů OP VVV.

Hodnocení:  I přes značné časové zpoždění se dá očekávat, že se díky projektu PPUČ i tato aktivita začne postupně realizovat. Vzhledem k uplynulému času není aktuální stav příliš uspokojivý.

1.2.2 Zajistit strukturovaný popis digitálních zdrojů vzniklých z veřejných prostředků a jejich zařazení do reputačního systému.

Strukturovaný popis (metadata) umožní následné vyhledávání v reputačním systému podle rozličných kritérií.

Termín: průběžně

Stav: Viz informace u 1.1.2 a 1.2.1.

1.2.3 Modernizovat on-line katalog akreditovaného DVPP, rozšířit jej o hodnocení účastníky.

Termín:  31. 12. 2020 (původně konec roku 2015 → poté 2016 → poté 2018)

Stav: Beze změn, uvedený systém stále žádné vzdělávací příležitosti nenabízí, natož jejich hodnocení účastníky.

Hodnocení: MŠMT už pravidelně uvádí, že bude se bude modernizovat IS “Akredis“ (https://akredis.msmt.cz/)V tomto opatření se situace od počátku stále nezměnila, jen se znovu posouvá termín. Je tedy otázkou, za jak dlouho si budou moci učitelé na jeho základě moci volit kvalitní kurzy. 

1.2.4 Revidovat schvalování doložek učebnic s ohledem na moderní trendy.

Jedná se o Směrnici k postupu a stanoveným podmínkám pro udělování a odnímání schvalovacích doložek učebnicím a učebním textům a k zařazování učebnic a učebních textů do seznamu učebnic (č. j. MSMT-34616/2013).

Termín: 31. 12. 2020 (původně konec roku 2015   poté označeno jako splněno  poté bez termínu  poté konec roku 2020)

Stav: MŠMT původně dospělo k tomu, že digitální učebnice budou dostávat doložky podle stávající směrnice kromě těch, které mají charakter programu. Ty jsou učebními pomůckami, kterým se doložky neudělují. Aktivita tím měla být splněna. Není jasné, co se změnilo, v roce 2018 ale připravili pracovní verzi pravidel pro udělování schvalovacích doložek a aktivitu tím oživili.

Hodnocení: Zatím není co hodnotit. Za úvahu by stála revize celého systému doložek.
Sledování tohoto opatření garantuje Martin Lána.
Něco tady chybí, něco je špatně? Dejte mu vědět!