2. Podmínky pro rozvoj digitální gramotnosti a informatického myšlení žáků

Pro rozvoj digitální gramotnosti a informatického myšlení je třeba vytvořit podmínky: propojit různé formy vzdělávání, vytvořit potřebné vzdělávací materiály a především aktualizovat „osnovy“, které se z hlediska digitálních technologií a informatiky nezměnily od roku 2004.

Poznámka:
Na základních a středních školách se již několik let neučí podle tradičních osnov. Místo nich máme tzv. dvoustupňové kurikulum. Je stanoven Rámcový vzdělávací program (RVP), jenž uvádí povinné výstupy daných období (např. co má žák umět na konci 9. třídy). Na základě RVP pak školy samy sestavují své školní vzdělávací programy (ŠVP), kde stanovené vzdělávací cíle a učivo rozdělí podle vlastní koncepce - někde se osvědčilo propojení dějepisu s literaturou, někde využívají projektové dny, různé školy kladou důraz na různá témata atd.


Podmínky pro rozvoj digitální gramotnosti a informatického myšlení žáků má zajistit 6 aktivit ve 4 opatřeních. Celý proces popisuje shrnující článek Ondřeje Neumajera.

2.1 Nastavit systém pravidelných (ne nutně častých) aktualizací RVP

Termín: Konec roku 2016, poté 2019
Stav: Porada vedení MŠMT schválila materiál s návrhem cyklických revizí, k němuž nebyly sděleny žádné bližší informace (např. jak často budou revize probíhat, na základě jakých vstupů, kdo bude zodpovídat za jejich realizaci, jak bude řízeno zavádění nových verzí RVP do praxe atp.).
Situace se navíc zkomplikovala přípravou komplexní (celkové) revize RVP v rámci Strategie vzdělávací politiky do roku 2030+.
Následně MŠMT aktivitu změnilo, jejím cílem je nyní konkretizovat způsob aktualizace RVP v oblasti informatiky a digitální gramotnosti. Celé zavádění změn v RVP se postupně o několik let zpozdilo, způsob aktualizace RVP v oblasti informatiky a digitální gramotnosti dosud konkretizován nebyl.

2.2 Digitální gramotnosti v kurikulu

Realizaci tohoto opatření musí doprovázet mj. opatření na podporu učitelů 3.2 a dále opatření 6.4.

2.2.1 Aktualizovat RVP, zdůraznit digitální gramotnost (napříč předměty)

V souladu s úpravami je nutno aktualizovat i navázané dokumenty, např. standardy (ty podrobně určují, co konkrétně mají žáci zvládnout).
Termín: Konec roku 2017, poté 2020
Stav: Stanovený rámec toho, co mají žáci umět, je ověřován na několika desítkách škol. Teprve na základě tohoto ověření budou revidovány RVP jako takové (vč. zařazení výstupů mezi ostatní, určení hodinových dotací atp.). Mají začít platit od roku 2021, zprvu patrně jako možnost pro připravené školy, až později jako povinnost pro všechny.

2.2.2 Vytvořit učební zdroje podporující modernizovaný vzdělávací obsah

Termín: Konec roku 2017, poté „průběžně“
Stav: Aktivita probíhá v rámci projektu PRDG, vznikající materiály jsou ověřovány na školách. Hotové mají být koncem roku 2020.

2.3 Informatické myšlení v kurikulu

Realizaci tohoto opatření musí doprovázet opatření na podporu učitelů 3.2.

2.2.1 Aktualizovat oblast ICT v RVP, zapracovat informatiku a informatické myšlení

Termín: Konec roku 2017, poté 2020
Stav: Stanovený rámec toho, co mají žáci umět, je ověřován na několika desítkách škol. Teprve na základě tohoto ověření budou revidovány RVP jako takové (vč. zařazení výstupů mezi ostatní, určení hodinových dotací atp.). Mají začít platit od roku 2021, zprvu patrně jako možnost pro připravené školy, až později jako povinnost pro všechny.

2.2.2 Vytvořit učební zdroje podporující výuku informatiky

Termín: Konec roku 2017, poté „průběžně“
Stav: Aktivita probíhá v rámci projektu iMyšlení (PRIM), vznikající materiály jsou ověřovány na školách. Zájemcům jsou volně k dispozici jejich pracovní verze. Hotové mají být koncem roku 2020.

2.4 Propojovat formální a neformální vzdělávání a informální učení

Opatření realizují neziskové organizace či jednotlivci s finanční podporou z MŠMT, resp. z operačních programů.
Termín: Průběžně
Stav: Aktivita probíhá formou různých druhů finanční podpory, např. podpora nadaných žáků základních a středních škol a podpora informačních center pro mládež, v poslední době také zejména ve výzvě ISDV II.

Sledování tohoto opatření garantuje Dan Lessner.
Něco tady chybí, něco je špatně? Dejte mu vědět!