4. Budování a obnova digitální vzdělávací infrastruktury

Digitální infrastrukturu vnímejme jako vzájemně propojené digitální technologie, které vytváří celek vyžadující jednoznačně vymezenou údržbu. Rozvoj digitální infrastruktury ve školském prostředí prochází od 90.let 20.století srovnatelnou dynamikou jako v ostatních sférách společnosti. Proto již nemůžeme hovořit o „školních počítačových sítích“ — již několik desetiletí neřešíme pouze propojení školních počítačů. Přitom stále není nastavena systémová podpora správy, natož obměny ICT. Na neudržitelnost současné situace dlouhodobě poukazuje i profesní asociace Jednota školských informatiků.

Obecné shrnutí garanta k poslednímu hodnocení ze dne 17.5.2019:

Při hodnocení plnění SDV v roce 2017 MŠMT v rámci své metodiky sledování posunu identifikovalo jeden významný pokrok a čtyři omezené pokroky. Hodnocení roku 2018 již MŠMT identifikuje čtyři pokroky a pouze jeden omezený pokrok. 

Tento zdánlivý pozitivní posun je však pravděpodobně spojován s reformou financování regionálního školství, které by mělo nastavit predikovatelné a udržitelné financování digitální infrastruktury škol a to včetně její kvalifikované správy. 

Podle dostupných informací však ředitelé škol stále nemají k dispozici potřebné podklady, které by umožnily kvalifikovaně plánovat rozvoj digitální infrastruktury a zajišťovat její odbornou údržbu. Ani odkaz, využitý ve zprávě MŠMT, neposkytuje o dané problematice žádnou relevantní informaci.


Opatření 4.1: Financování infrastruktury

Má-li být digitální vzdělávací infrastruktura efektivně využívána a rozvíjena, musí být zajištěno predikovatelné financování.

V roce 2020 tedy bude standardem, aby školy a školská zařízení disponovaly pravidelným přísunem finančních prostředků, které jim umožňují zajistit nejen provoz, ale i plánovat obnovu a rozvoj digitální infrastruktury. 
Digitální infrastruktura díky tomu bude využívána nejen pro informatické předměty, ale pro samozřejmou podporu výuky všech vzdělávacích oblastí.

Opatření obsahuje jednu aktivitu:

4.1.1 Financování školní digitální infrastruktury

Úplný popis: MŠMT bude vytvářet podmínky pro predikovatelné financování škol ze státního rozpočtu, operačních programů MŠMT, operačních programů dalších resortů, které školy využívají pro oblast infrastruktury, a připraví dokument, z jakých zdrojů by školy mohly čerpat finanční prostředky pro zajištění udržitelného financování.
Realizuje: MŠMT
Termín: Konec roku 2019 a dále průběžně (původní termín konec roku 2015 a průběžně, následně posunutý na konec roku 2016 a pak průběžně)
Zdroje: státní rozpočet, další OP

Hodnocení stavu podle garanta:
Žádná z dosavadních zpráv o stavu SDV se neodkazovala na analytická data ani doporučení, jež by byla přístupná vedení škol a zřizovatelům. Stejně tak nejsou k dispozici informace o existenci plánu udržitelného financování. Kusé informace jsou poskytovány v souvislosti s čerpáním prostředků nezřídka v návaznosti na účelové formy podpory (například prostřednictvím evropských fondů).
Plnění této aktivity je zcela neúspěšné. V průběhu dosavadní realizace SDV nedošlo k žádným významným posunům.


Opatření 4.2: Připojení k internetu

Propojení školní digitální infrastruktury s ostatními sítěmi (primárně Internetem) musí v každém roce odpovídat běžnému celorepublikovému standardu. 

V roce 2020 tedy bude standardem, že každá škola a školské zařízení je připojena k vysokorychlostnímu internetu umožňujícímu současné využívání internetu všemi žáky a učiteli. 
Podpora je přednostně zaměřena na lokality, ve kterých je kvalitní vysokorychlostní přístup k internetu v jinde běžných cenových možnostech problematický (zejm. periferní oblasti).

Opatření obsahuje dvě aktivity:

4.2.1 Průzkum

Úplný popis: Průzkum nabídky, stavu připojení a potřeb škol a školských zařízení ve spolupráci s kraji a jinými resorty.
Realizuje: MŠMT
Termín: Průběžně (původní termín konec roku 2017)
Zdroje: státní rozpočet

Hodnocení stavu podle garanta:
Jediným výraznějším výstupem je tematická zpráva ČŠI z roku 2017. Vedení škol ani zřizovatelé nemají žádné další informace běžně k dispozici a je otázkou, jak na této aktivitě participovaly kraje a jiné resorty.
Plnění této aktivity je neúspěšné. V průběhu dosavadní realizace SDV existuje pouze jeden významnější výstup, jehož závěry nemají prozatím hmatatelné dopady. 

4.2.2 Budování vysokorychlostní sítě

Úplný popis: Podpořit ve spolupráci s kraji budování sítí (zejm. v bílých a šedých oblastech), ke kterým mohou být vysokorychlostně připojeny i školy a školská zařízení.
Realizuje: MŠMT, MK, MMR, MPO, ČTÚ
Termín: Konec roku 2017
Zdroje: OP VVV, další OP

Hodnocení stavu podle garanta:
Poslední zprávy o plnění SDV spojují dosavadní posuny s výzvami IROP. Vymezení povinností školských zařízení, které musí být splněny v případě modernizace digitální infrastruktury, obsahují technicky a finančně náročně dosažitelné parametry. Vize a cíle z dokumentu Digitální ekonomika a společnost nemají žádné reálné dopady pro vedení škol ani zřizovatele. 
Plnění této aktivity je neúspěšné. V průběhu dosavadní realizace SDV existuje výstup, který je pro nemálo škol obtížně využitelný. Navíc zdroje jsou omezeny pouze na vybranou skupinu cílových subjektů.


4.3 Správa digitální infrastruktury

Efektivní správa školní digitální infrastruktury (interně či jako služba) dává možnost pedagogickým pracovníkům soustředit se na pedagogický proces.

V roce 2020 tedy bude standardem, že správa digitální infrastruktury je na školách profesionálně zajištěna obdobně, jako tomu je v jiných veřejných a státních institucích.

Opatření obsahuje dvě aktivity:

4.3.1 Náklady na správu digitální infrastruktury

Úplný popis: Nastavení způsobu (normativní či nákladové parametrizované řešení), jakým se budou vypočítávat nároky škol na financování správy jejich digitální infrastruktury
Realizuje: MŠMT
Termín: Konec roku 2017 spojeno s realizací reformy financování v roce 2019 (původní termín konec roku 2015, následně posunutý na konec roku 2016)
Zdroje: státní rozpočet

Hodnocení stavu podle garanta:
Poslední zprávy o stavu SDV spojují dosavadní výstupy s reformou financování nepedagogické práce. Vzhledem k tomu, že tato reforma stále není uvedena do praxe, nelze vyhodnotit, nakolik je efektivní nastavený způsob výpočtů nároků na správu. 
Úspěšnost plnění této aktivity nelze posoudit. V průběhu dosavadní realizace SDV byl vypracován první návrh způsobu financování správy, ten ale stále nebyl ověřen praxí.

4.3.2 Integrace správy digitální infrastruktury do reformy financování regionálního školství

Úplný popis: Novelizace Školského zákona s cílem umožnit školám čerpání finančních prostředků státu také tehdy, zajišťují-li si správu digitální infrastruktury u jiné fyzické nebo právnické osoby. Financování správy digitální infrastruktury ve školách bude integrováno do reformy financování regionálního školství.
Realizuje: MŠMT
Termín: Konec roku 2017 spojeno s realizací reformy financování v roce 2019 (původní termín konec roku 2016)
Zdroje: státní rozpočet

Hodnocení stavu podle garanta:
Tato aktivita byla integrována do aktivity 4.3.1, což lze považovat za úspěšné dosažení cíle.
 


Sledování tohoto opatření garantuje David Hawiger.
Něco tady chybí, něco je špatně? Dejte mu vědět!

Poznámky:

U SDV zužujeme digitální infrastrukturu na případy, kdy jsou tyto technologie využívány školami či školskými zařízeními, definovanými zákonem 561/2004 Sb., konkrétně §8.