5. Inovační postupy, sledování, hodnocení a šíření jejich výsledků

Zavádění inovací do vzdělávání nelze odůvodnit jen tím, že jde o inovace, dokonce ani když se jedná o moderní technologie. Ke správnému rozhodnutí jsou potřeba relevantní informace, ať už jde o rozhodnutí učitele, ICT metodika nebo ministerstva školství. Proto je nutno jednak systematicky sledovat skutečný stav využití digitálních technologií ve výuce, rozvoje digitální gramotnosti a informatického myšlení, a zároveň podporovat výzkum a hledat tak nejvhodnější další postup.

V současné době jsou tyto potřeby plněny nedostatečně. Zjišťování stavu je mělké, zaměřuje se např. na počet hodin s využitím technologií, počet použitých zařízení, ale zřídka kdy na konkrétní výukové cíle, aktivity a jejich výsledky. Pedagogický výzkum v této oblasti je teprve na startu (viz str. 159 knihy).

To má pomoci změnit 8 aktivit v 5 opatřeních:

5.1 Spolupráce při vývoji a šíření inovací ve vzdělávání

Cílem opatření je zajistit, aby veřejný, soukromý a neziskový sektor vytvářely projekty podporující využívání digitálních technologií a inovací ve vzdělávání, které jsou pilotně ověřovány a výsledky dále sdíleny. Cílem je také vytvářet nové vztahy a propojení mezi studujícími, stávajícími vzdělávacími institucemi, novými poskytovateli vzdělávání, investory a inovátory. Výsledky projektů mají být veřejně dostupné.

5.1.1 Podpořit vznik inkubátorů inovací, organizovat pobídky (soutěže, přehlídky atp.) odměňující nejlepší řešení

Termín: Konec roku 2016 a dále průběžně
Stav: Nelze sice zatím hovořit o inkubátoru, probíhají nicméně soutěže (např. SOČ, DOMINO). Připravují se projekty v rámci výzvy Implementace SDV II, které mají k inovacím také přispět.

5.1.2 Podpořit spolupráci soukromého sektoru s výzkumnými pracovišti při vývoji inovací, při zajišťování výuky inovovaných oborů apod.

Termín: Konec roku 2016 a dále průběžně
Stav: Aktivita je realizována především prostřednictvím evropských projektů.

5.1.3 Vznik platformy, resp. programu partnerské spolupráce pro výměnu zkušeností mezi veřejným, soukromým a neziskovým sektorem v oblasti digitálních kompetencí

Cílem je vytvoření obdoby Grand Coalition for Digital Jobs pro setkávání zástupců vzdělávání a trhu práce, pro výměnu zkušeností v oblasti rozvoje digitální gramotnosti občanů.
Termín: Konec roku 2016 a dále průběžně
Stav: Česká národní koalice pro digitální pracovní místa byla zřízena před koncem roku 2016 a funguje.

5.2 Pedagogický výzkum v oblasti využívání digitálních technologií

Cílem je vytvoření podmínek (systémových, finančních, organizačních, evaluačních) pro posílení a stabilizaci výzkumu v oblasti využívání digitálních technologií. Pedagogický výzkum bude začleněn do celostátního systému hodnocení výzkumu a vývoje.

5.2.1 Vytvořit mechanismus k zadávání výzkumů

 • Jedná se o výzkum využívání digitálních technologií ve vzdělávání, rozvoje digitální gramotnosti a informatického myšlení žáků, studentů a občanů.
 • Výzkumné zakázky budou přidělovány na základě otevřené soutěže výzkumných organizací.
 • Podpora dosud méně používaných výzkumných metod (např. akční výzkum).
Termín: Konec roku 2016 a dále průběžně
Stav: Mechanismus existuje (v rámci programu BETA 2 TA ČR), výzkumy zatím neprobíhají.

5.2.2 Vytvořit mechanismy podpory (i mezinárodní) spolupráce

 • Protiváha mechanismu konkurence (viz předchozí aktivitu).
 • Např. finanční podpora propojení výzkumných a vzdělávacích institucí, nebo koordinace výzkumu prostřednictvím zastřešující „virtuální“ instituce.
Termín: Konec roku 2016 a dále průběžně
Stav: Opatření se přehodnocuje ve spolupráci s RVVI.

5.3 Sledování využití digitálních technologií ve vzdělávání

5.3.1 Zjišťovat a vyhodnocovat data o využití digitálních technologií a rozvoji digitální gramotnosti ve školách

 • Útvary zodpovědné za zjišťování dat a informací ve spolupráci s gesčním útvarem (viz opatření 6.1) navrhnou vhodnou strukturu dat.
 • Sběr dat povede jen k minimálnímu zatížení škol.
 • Budou sledovány podmínky, průběh a výsledky integrace digitálních technologií, rozvoje digitální gramotnosti a rozvoje informatického myšlení žáků.
 • Výsledné zprávy budou zveřejňovány k dalším analýzám včetně anonymizovaných dat (podobně jako v Katalogu otevřených dat).
Termín: Konec roku 2016 a dále průběžně
Stav: Struktura dat je hotová, chystá se zjišťování a vyhodnocování. Část dat (zejm. vybavení škol) je sbírána jako součást ročního vykazování a zveřejňována. V roce 2017 proběhlo také úzce související tematické šetření (ČŠI).

5.4 Informační a poznatková základna v oblasti využívání digitálních technologií

5.4.1 Prostřednictvím veřejné on-line databáze zajistit dostupnost informací o využívání digitálních technologií ve vzdělávání, rozvíjení digitální gramotnosti a informatického myšlení

 • Databáze bude obsahovat veškeré odborné informace získané empirickým výzkumem jak v rámci ČR, tak v rámci mezinárodních šetření a bude propojena s dalšími relevantními datovými zdroji (IEA, OECD, Eurostat, ČSÚ, MŠMT, ČŠI, DZS aj.).
 • Databáze bude využívat v co největší míře již existující zdroje dat či informace o výzkumech (např. RIV, ČSÚ).
 • Nebude znamenat zásadní nárůst administrativy ani pro školy, ani pro výzkumníky.
Termín: Konec roku 2017, potom 2019, potom 2021
Stav: Pro tuto aktivitu byly nalezeny finance (IROP, Zvyšování efektivity a transparentnosti veřejné správy), databáze vznikne jako součást Resortního informačního systému MŠMT.

5.5 Připrava podmínek pro využití velkých dat ve školství

5.5.1 Připravit návrh legislativního opatření pro ochranu osobních údajů žáků.

 • Stanovená pravidla budou povinná pro všechny systémy kontroly, sledování a řízení on-line výukových aktivit používané v rámci školní výuky.
 • Výukové výsledky žáků nesmí být předávány třetím stranám.
 • Výsledky analýz dat budou přístupné pouze uživatelům, školám, zřizovatelům a výzkumu budou poskytnuta výhradně anonymizované.
Termín: Konec roku 2017
Stav: MŠMT zpracovalo metodickou pomůcku pro ochranu osobních dat ve školství (a návod), čímž považuje aktivitu za splněnou.

Sledování tohoto opatření garantuje Dan Lessner.
Něco tady chybí, něco je špatně? Dejte mu vědět!