6. Systém podporující školy v integraci digitálních technologií

Tento soubor různorodých opatření se zaměřuje na řízení procesu integrace technologií, nikoliv na integraci samotnou. Předchozí zkušenosti ukazují, že opominutí takových opatření by značně snížilo pravděpodobnost úspěchu celé Strategie digitálního vzdělávání.


6.1 Koordinace podpory digitálního vzdělávání

Má-li být řízení veškerých procesů efektivní musí existovat koordinační centrum, které bude aktivity probíhající v rámci realizace Strategie digitálního vzdělávání monitorovat, vyhodnocovat a koordinovat.

V roce 2020 tedy bude stanovena zodpovědnost za realizaci strategie a koordinaci aktivit včetně stanovení potřebných pravomocí. Existuje on-line veřejně dostupný a průběžně aktualizovaný přehled aktivit, které MŠMT a OPŘO v dané problematice realizují.
Digitální strategie je monitorována, pravidelně vyhodnocována, upravována tak, aby zohledňovala aktuální situaci a důležité trendy v digitálních technologiích ovlivňující vzdělávání.

Opatření obsahuje tři aktivity:

6.1.1 Útvar zodpovědný za SDV

Úplný popis: Vznik gesčního útvaru zodpovědného za realizaci a koordinaci aktivit Strategie digitálního vzdělávání.
Realizuje: MŠMT, OPŘO
Termín: Konec roku 2014
Zdroje: státní rozpočet

Hodnocení stavu podle garanta:
Zveřejnění složení gesčního útvaru v průběžném plnění SDV považujeme sice za formálně jednoduchý krok, ale za významný posun. Proto dáváme do souladu hodnocení naše s MŠMT a považujeme Aktivitu za hotovou.
Ponecháváme ministerstvu na uvážení, zda v rámci průběžné zprávy u každé aktivity či alespoň opatření neuvádět i osoby, na které byla delegována zodpovědnost. 

6.1.2 Monitorování a zveřejňování hlavních aktivit SDV

Úplný popis: Monitoring hlavních aktivit Strategie digitálního vzdělávání, zveřejnění on-line jejich přehledu a iniciace pravidelného setkávání zainteresovaných pracovníků MŠMT, OPŘO, expertů a zástupců dalších resortů pro meziresortní koordinaci problematiky digitálního vzdělávání.
Realizuje: MŠMT, OPŘO
Termín: Konec roku 2015
Zdroje: státní rozpočet

Hodnocení stavu podle garanta:
Z průběžné zprávy o plnění SDV je lze dedukovat, že gesční útvar si vytvořil novou metodiku pro monitorování, což nás vedlo k návratu do stavu Plnění aktivity probíhá dle plánu
Doporučujeme však MŠMT, aby zveřejňovalo i předchozí průběžné zprávy tak, aby mohl kdokoliv monitorovat změny a vývoj při hodnocení příslušných aktivit.
Poslední poznámka se týká hodnotící škály MŠMT. Považujeme za krok správným směrem její konkretizaci. Prozatím však nebudeme měnit naši hodnotící škálu, protože podle našeho názoru lépe identifikuje rizika a umožňuje upoutat pozornost na nutnost nasadit nápravná opatření.

6.1.3 Metodické vedení ICT metodiků na úrovni kraje

Úplný popis: Zajištění metodického vedení ICT metodiků na úrovni kraje, příp. ORP (viz opatření 6.6)
Realizuje: MŠMT, OPŘO
Termín: Konec roku 2016
Zdroje: OP VVV, státní rozpočet

Hodnocení stavu podle garanta:
Jak z průběžného plnění SDV vyplývá, řešení krajské sítě ICT metodiků je přiděleno NIDV a již existuje jejich pracovní náplň. Tento stav se však již delší dobu nezměnil, což zvyšuje riziko ke zhoršení již tak nelichotivého stavu, že Aktivita se zpožďuje, ale nemá to negativní dopad na celou SDV. Navíc je nutné brát v potaz, že tato aktivita má vytvářet prostor i pro případné metodické vedení na regionální úrovni.
Jelikož je tato aktivita přímo závislá pouze na akceschopnosti MŠMT a jeho nástrojů, neexistují vnější překážky k urychlené nápravě. Navíc si MŠMT v rámci OP VVV vytváří model strategického řízení prostřednictvím projektů KAP a MAP, který by mohl být relativně rychle a efektivně využit. 


6.2 Rozvoj a aktualizace nástroje Profil Škola21, zavedení nového nástroje Profil Učitel21

Profil Škola21 je nástrojem pro sledování a řízení integrace digitálních technologií do výuky a života školy. Stanoví sadu ukazatelů, v nichž se školy hodnotí, a umožňuje jim tak strukturované rozhodování o dalších krocích. Na obdobných principech může fungovat i model Profil Učitel21, který se zabývá integrací digitálních technologií do práce učitele, rozvojem jeho dovedností a kompetencí v této oblasti.

V roce 2020 bude standardem, že škola využívá Profil Škola21 a existuje difuzní model integrace digitálních technologií do práce učitele, který je ve formě on-line aplikace zdarma dostupný k využití všem pedagogickým pracovníkům na Metodickém portálu RVP.CZ.

Opatření obsahuje dvě aktivity:

6.2.1 Profil Učitel21

Úplný popis: Tvorba difuzního modelu učitele v podmínkách českých škol na základě standardu digitálních kompetencí učitele (viz opatření 3.1), jeho ověření na pilotních školách, návrh a tvorba on-line aplikace, její umístění do prostředí Metodického portálu RVP.CZ, kde bude společně s Profilem Škola21 provozována. Poskytování informací o Profilu Učitel21, příprava metodické podpory pro užívání nástroje.
Realizuje: MŠMT, OPŘO
Termín: Konec roku 2018
Zdroje: OP VVV

Hodnocení stavu podle garanta:
NUV spouští projekt Podpora budování kapacit pro rozvoj základních pre/gramotností v předškolním a základním vzdělávání (dále jen PPUČ). Jednou z jeho klíčových aktivit má být technologická podpora, která směřuje do inovace portálu RVP.cz. Jeho součástí bude i vytvoření profilu Učitele21
Tudíž tato aktivita je jako jedna z mála realizována podle plánu. 

6.2.2 Další rozvoj Profilu Škola21

Úplný popis: Revize, aktualizace a další rozvoj nástroje strategického řízení rozvoje školy v oblasti digitálních technologií Profil Škola21.
Realizuje: MŠMT, OPŘO
Termín: Konec roku 2018
Zdroje: OP VVV

Hodnocení stavu podle garanta:
U této aktivity nastala fakticky identická situace jako u aktivity 6.2.2.


6.3 Podpora ICT metodiků a jejich práce

Toto opatření v sobě skrývá nutnost:

 • revidovat standard studia ICT metodiků;
 • iniciovat uznávání kvalifikací složením zkoušky bez absolvování studia dle NSK (NÚV), zřízení ověřovacího standardu pro tuto funkci;
 • navázat na Profil Škola21, případně Profil Učitel21 (viz opatření 6.2);
 • podpořit nabídku vzdělávacích programů pro ICT koordinátory/metodiky;
 • sjednotit terminologii ICT metodik/koordinátor (upravit legislativu);
 • uskutečnit doporučení a opatření, která vznikla jako výstupy z projektů IPn NSK a IPo Profesionál;
 • vyhodnotit podporu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (zejm. výzvy č. 51) v této oblasti.

V roce 2020 bude standardem, že:

 • ICT koordinátor, resp. ICT metodik je klíčovou a fungující pozicí v procesu integrace technologií do života školy v naprosté většině škol;
 • příslušné kvalifikační předpoklady pro výkon této funkce je možné kromě specializačního studia získat i jinak a kvalifikaci si ověřit složením zkoušky dle hodnoticího standardu NSK;
 • vedení škol chápou rozdíl mezi ICT správcem a ICT metodikem, resp. ICT koordinátorem, výklad této terminologie je jednotný (úprava legislativy) a pedagogickou veřejností konsenzuálně přijímán;
 • osobám pověřeným výkonem funkce ICT metodika je nabízena možnost dalšího vzdělávání, které navazuje na absolvované kvalifikační stadium.
Opatření obsahuje jednu aktivitu:

6.3.1 Podpora role ICT metodiků

Úplný popis: Zajištění revize standardu specializačního studia Koordinace v oblasti ICT, uznávání kvalifikace ICT koordinátor/metodik dle hodnoticího standardu NSK (profesní kvalifikace Koordinátor ICT ve školství), podpora nabídky vzdělávacích programů pro ICT koordinátory/metodiky, sjednocení terminologie ICT metodik/koordinátor. Zajištění potřebných kroků, kterými budou uvedeny do praxe další, dříve již iniciovaná doporučení a v různé míře připravená opatření, která vznikla jako výstupy z projektů IPn NSK a IPo Profesionál. Vyhodnocení podpory Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (zejm. výzvy č. 51) v této oblasti.
Realizuje: MŠMT, OPŘO
Termín: Konec roku 2019
Zdroje: OP VVV, státní rozpočet

Hodnocení stavu podle garanta:
MŠMT předkládá Poslanecké sněmovně ČR návrh novely zákona o pedagogických pracovnících č. 563/2004 Sb. V něm sice vymezuje pozici ICT koordinátora, zároveň pravděpodobně zůstává v platnosti nařízení vlády  č.75/2005 Sb. o roli ICT metodika.
Tento přístup však neřeší nevyjasněnost rolí ICT metodik/ICT koordinátor, což je v rozporu s touto aktivitou. Tím dochází ke znepřehlednění situace.  


6.4 Metodická podpora začleňování digitálních technologií do výuky a do života školy

Toto opatření v sobě skrývá nutnost:

 • integrovat problematiku strategického plánování, řízení změny a sdílení vize při implementaci digitálních technologií do života školy jako povinnou součást rámců a programů pro budoucí ředitele a zástupce ředitelů;
 • stejně tak i do vznikajících profesních rámců a programů pro další vedoucí pracovníky ve školství (úředníky, pracovníky přímo řízených organizací, ČŠI, vedoucí pracovníky vysokých škol atp., viz Strategii vzdělávací politiky ČR do roku 2020).
 • zpracovat příklady dobré praxe z pilotních projektů.
 • připravit metodická doporučení a vzdělávací programy pro stávající vedení škol a další vedoucí pracovníky ve školství.
 • vytvořit učební zdroje a komplexní vzdělávací nabídku.

V roce 2020 bude standardem, že pro podporu modernizace výuky jsou učitelům k dispozici příklady aktivit, vzdělávací programy a metodické postupy integrující technologie do výuky (nestačí technologie pouze používat, je třeba je skutečně integrovat do vyučování).
Vedoucím pracovníkům ve školství jsou k dispozici volně přístupné metodické materiály a vzdělávací nabídky zprostředkovávající nejlepší zkušenosti strategického plánování, řízení změny a sdílení vize při implementaci digitálních technologií do života školy.

Opatření obsahuje dvě aktivity:

6.4.1 Tvorba podpůrných zdrojů při vzdělávání učitelů

Úplný popis: Tvorba komplexních učebních zdrojů, metodických doporučení a on-line materiálů vhodných pro vzdělávání učitelů zaměřené na využití digitálních technologií ve výuce a pro učení žáků. Tvorba celoplošně dostupné nabídky vzdělávání učitelů v dosahování standardu digitálních kompetencí učitele (viz opatření 3.1), tzn. pestré nabídky on-line seminářů, kombinovaných i prezenčních forem s využitím e-learningu.
Realizuje: MŠMT, NÚV, NIDV, další
Termín: Konec roku 2016
Zdroje: OP VVV

Hodnocení stavu podle garanta:
Průběžné plnění SDV spojuje tuto aktivitu výhradně s výzvami OP VVV, kde jsou zmíněny aktuálně vyhlášená výzva SDV I a naplánované výzvy SDV II v roce 2018 a tzv. Šablony 2020. Tento přístup však zvyšuje riziko vedoucí ke zhoršení již tak nelichotivého stavu, že Aktivita se zpožďuje, ale nemá to negativní dopad na celou SDV
Nicméně projekt je teprve na začátku a je pravděpodobné, že termín této aktivity nemůže být dodržen. Tudíž  se zvyšuje riziko ke zhoršení již tak nelichotivého stavu, že Aktivita se zpožďuje, ale nemá to negativní dopad na celou SDV - mimo jiné i proto, že tato aktivita je provázána s 2. a 3. směrem intervence.

6.4.2 Digitální technologie při řízení škol

Úplný popis: Začlenění problematiky strategického plánování, řízení změny a sdílení vize při implementaci digitálních technologií do života školy jako povinné součásti rámců a programů pro budoucí ředitele a zástupce ředitelů, do 38 vznikajících profesních rámců a programů pro další vedoucí pracovníky ve školství. Tvorba učebních zdrojů a komplexní vzdělávací nabídky.
Realizuje: MŠMT, další
Termín: Konec roku 2018
Zdroje: OP VVV

Hodnocení stavu podle garanta:
Průběžné plnění SDV spojuje tuto aktivitu s novelou zákona č.563/2004 Sb. a vybranými výzvami OP VVV.


6.5 Metodická podpora zřizovatelů a vedení škol v oblasti digitální infrastruktury

Toto opatření v sobě skrývá nutnost:

 • zřídit pracovní skupinu dodavatelů, technologických firem a škol, vč. jejich odborných asociací jako ICT Unie, Jednota školských informatiků, Národní centrum kybernetické bezpečnosti atp.
 • skupina vyvine metodické návody, jak postupovat při zavádění, údržbě a provozu digitálních technologií, aby optimálně vyhovovaly předem specifikovaným požadavkům výuky.
  • součástí bude analýza možných rizik.
  • Obsah nebude závislý na konkrétních platformách či komerčních produktech.
 • Zveřejnit hotové návody.

V roce 2020 bude standardem, že pro školy je zdarma k dispozici soubor metodicky formulovaných návodů (HW, SW, konektivita, infrastruktura, procesy atp.), jejichž využití vychází z moderních ICT standardů a umožňuje vedení škol soustředit se na důležité a kritické parametry technologických řešení rozšiřování digitálního zázemí škol.

Opatření obsahuje jednu aktivitu:

6.5.1 Vytvoření metodických návodů pro zřizovatele a vedení škol

Úplný popis: MŠMT zřídí pracovní skupinu, ve které budou přítomni zástupci dodavatelů a technologických firem a která ve spolupráci se zástupci škol, zřizovatelů a dalšími odborníky vyvine příslušné metodické návody. Obsah těchto návodů nebude přímo závislý na konkrétních platformách či konkrétních komerčních produktech.
Realizuje: MŠMT
Termín: Konec roku 2017
Zdroje: státní rozpočet

Hodnocení stavu podle garanta:
Jak z průběžného plnění SDV zveřejněného MŠMT vyplývá, touto aktivitou se má zaobírat NUV v roce 2017. Pro tuto potřebu byl předán výzkumný úkol Technologické agentuře ČR, jehož výstupy jsou k dispozici pod názvy Výzkum na téma metodické postupy implementace digitální infrastruktury na ZŠ a SŠ a Výzkum na téma validace cílových segmentů komunikace a zavádění inovací ve vzdělávání. Výstupy obou výzkumů budou prezentovány na veřejné konferenci 28. 2. od 9 hodin v sídle TAČR.
Z výše uvedeného vyplývá, že tato aktivita začíná být realizována, z výstupů výzkumů však nelze odhadnout další vývoj, který má vést ke vzniku široké pracovní skupiny. Přesto kladně hodnotíme tuto aktivitu a nastavujeme ji na stav Plnění aktivity probíhá dle plánu.  


6.6 Síť ICT metodiků na úrovni kraje

Na úrovni kraje, případně obce s rozšířenou působností (ORP) vznikne pozice ICT metodika, obdobně jako je tomu například v případě krajských školských koordinátorů prevence. Tento odborník sleduje vývoj problematiky digitálních technologií ve vzdělávání, připravuje doporučení pro školy, propojuje lokální aktéry vzdělávání a podporuje všechny aktéry, zejména školy, informačně a metodicky v účelném a ekonomickém rozvoji v této oblasti. Školy a další aktéři vzdělávání jsou o tomto pracovníkovi podpory informováni, obracejí se na něj a koordinují s jeho pomocí rozvoj digitálních technologií. Pozice krajského metodika umožňuje MŠMT efektivněji realizovat plošnou podporu digitálního vzdělávání.

V roce 2020 tedy bude standardní, že v kraji (případně ORP), působí odborník v pozici ICT metodika. Školy a další aktéři vzdělávání jsou o tomto pracovníkovi podpory informováni, obracejí se na něj a koordinují s jeho pomocí rozvoj digitálních technologií. Pozice krajského metodika umožňuje MŠMT efektivněji realizovat plošnou podporu digitálního vzdělávání.

Opatření obsahuje jednu aktivitu:

6.6.1 Síť krajských ICT metodiků

Úplný popis: Analýza možností financování centrálně řízené pozice ICT metodika na úrovni kraje (zaměstnanec kraje, krajského pracoviště NIDV atp.) a nastavení jeho náplně práce. Zřízení pozice krajského ICT metodika na základě výsledků analýzy, prvotní metodické proškolení a vedení nových ICT metodiků.
Realizuje: MŠMT, NIDV
Termín: Konec roku 2016 (původní termín konec roku 2015)
Zdroje: státní rozpočet

Hodnocení stavu podle garanta:

průběžném plnění SDV je hodnocení obecnější než u předchozího hodnocení plnění SDV z 31.8. Navíc berme v potaz již jednou odsunutý termín plnění aktivity na konec roku 2016 a provázanost minimálně s opatřením 6.3.1. Tudíž nejenže dochází ke zhoršení situace, ale už ohrožuje plnění ostatních aktivit SDV, které se tak nemůžou opírat o danou síť. Proto jsme snížili hodnocení stavu na Zpoždění v aktivitě ohrožuje realizaci celé SDV.
Jelikož je tato aktivita přímo závislá pouze na akceschopnosti MŠMT a jeho nástrojů, neexistují vnější překážky k urychlené nápravě. Navíc si MŠMT v rámci OP VVV vytváří model strategického řízení prostřednictvím projektů KAP a MAP, který by mohl být relativně rychle a efektivně využit.


Sledování tohoto opatření garantuje David Hawiger.
Něco tady chybí, něco je špatně? Dejte mu vědět!