7. Porozumění veřejnosti cílům a procesům integrace digitálních technologií do vzdělávání

Digitální vzdělávání je komplexní problematika a má málo společného s tím, co většina obyvatel ve škole zažila. Proto je součástí strategie i její vysvětlování veřejnosti.

Mělo by se tak mj. omezit nedorozumění jako „děti už takhle sedí u počítače až moc“ nebo „děti se s technologiemi naučí zacházet samy“. Jiným příkladem je povinné programování od první třídy (čtěte pro jistotu i stručné nebo podrobnější uvedení na pravou míru). Jiným přehmatem přímo z dílny MŠMT je článek Ať se děti učí základy programování ve svém volném čase, říká ministryně Valachová čtěte také náš komentář), následně vyrovnaný tiskovou zprávou k Hodině kódu.

Strategie digitálního vzdělávání si klade za cíl iniciovat celou řadu aktivit a změn. Zavádění změn zpravidla vyvolává u těch, kterých se to týká, nejistotu a odpor. Tyto reakce mohou být způsobeny nedostatkem informací o budoucím postupu, strachem z neznámého, obavami z nových věcí a nových postupů, které narušují zavedené pořádky, nejistotou v tom, jak změny ovlivní postavení jedince a zda bude schopen obstát v nových podmínkách.

Aby byla strategie úspěšně realizována, je nutné, aby byla pochopena a podpořena jak odbornou, tak širokou veřejností. To by mělo být hlavním cílem komunikační strategie. 

Porozumění a podporu veřejnosti má zajistit 1 opatření a 2 aktivity:

7.1. Veřejná kampaň vysvětlující klíčový vliv digitálních technologií na vzdělávání

Cílem je zvýšit porozumění cílům a procesům integrace digitálních technologií do vzdělávání u všech klíčových skupin (veřejnost, rodiče, učitelé, úředníci, politici), podpořit zájem o aktivní využívání digitálních technologií a komunikovat jak pozitiva nových technologických inovací, tak negativní dopady, které by mohly nastat, pokud by nebyly nastoleny změny v této oblasti.

7.1.1 Příprava kampaně na podporu Strategie digitálního vzdělávání. Příprava komunikační strategie: stanovení cíle komunikace, identifikace a popis cílových skupin, stanovení klíčových sdělení a prostředků komunikace, nastavení plánu komunikace.

Termín: 31. 12. 2016 (původní termín 31. 3. 2015)

Stav: Dle poslední zveřejněné průběžné hodnotící zprávy z 22. 12. 2016 je zpracována první verze Komunikační strategie. V pracovním týmu SDV byl pověřen pracovník, který bude koordinovat její realizaci. Zpráva dále informuje o tom, že byl zpracován výzkum různých metod ovlivňování veřejného mínění v oblasti digitálního vzdělávání a zavádění inovací ve vzdělávání (zhotovitelem byla Technologická agentura ČR). Výzkumný tým provedl validaci navržených cílových segmentů komunikace a zavádění inovací ve vzdělávání.
V dalším publikovaném dokumentu MŠMT Změnový list Strategie SDV ke dni 31. ledna 2016 nalezneme informaci, že Komunikační kampaň bude součástí projektů OP VVV zaměřených na problematiku digitálních technologií.

Hodnocení garanta: Dle dostupných informací se dá usuzovat, že se patrně i když s velkým zpožděním podaří nastartování i této aktivity. Pokud k tomu nedojde, je významně ohroženo to, co je jejím hlavním cílem – zvýšit porozumění cílům a procesům integrace digitálních technologií do vzdělávání u všech klíčových skupin (veřejnost, rodiče, učitelé, úředníci, politici).

7.1.2 Realizace komunikační strategie Stategie digitálního vzdělávání dle stanoveného harmonogramu a plánu komunikace.

Termín: Průběžně

Stav: První verze Komunikační strategie byla dle informací vytvořena (obsah zatím není veřejně znám). Základní informace o SDV jsou průběžně publikovány na webu MŠMT. Zde také užší tým SDV zveřejnil manuál pro komunikaci témat SDV (informatické myšlení, digitální gramotnost, otevřené zdroje).
Dne 11. – 13. 4. 2017 se konala celostátní konference Počítač ve školeV rámci ní vystoupil J. Fidrmuc se svým příspěvkem Vzdělávání 4.0 (video), ve kterém přinesl i několik informací k postupu realizace SDV (k opatření 7, však nic nového nezaznělo).

Hodnocení garanta: Komunikační strategie byla tedy dle informací hodnotící zprávy vytvořena. Zatím, ale neznáme její obsah a načasování. Bez těchto informací ji zatím nelze hodnotit. Přesto se tým který má na starost tento směr intervence snaží, alespoň v některých mediálních vystoupeních a článcích určitá témata osvětlovat (např. článek V. Ondřichové publikovaný na webu MŠMT – Vzdělání je nejlepší cesta k tomu, abychom digitální technologie používali k svému prospěchu). I přes tento, do jisté míry pozitivní posun, není stále patrná jasná podoba komunikace všech opatření i jasné zacílení. Zpoždění tak plnění nejenom této aktivity ohrožuje. 


Sledování tohoto opatření garantuje Martin Lána.
Něco tady chybí, něco je špatně? Dejte mu vědět!