Aktuality‎ > ‎

Hodnocení realizace SDV k 1. 9. 2016

přidáno: 5. 9. 2016 10:30, autor: Daniel Lessner   [ aktualizováno 7. 9. 2016 1:34 ]
Po letních prázdninách jsme se vrátili k hodnocení realizace Strategie digitálního vzdělávání. MŠMT v červenci 2016 zveřejnilo informační stránku s tabulkou průběžného plnění SDV. Tento dlouho očekávaný krok samozřejmě oceňujeme. Tabulka je také hlavním zdrojem informací pro naše aktuální hodnocení. To se celkově značně zlepšilo, např. v opatřeních 1 a 6 na “zpoždění” z původního “ohrožení dokončení SDV”. Za zlepšením se skrývá i posun řady termínů ze strany MŠMT. Hlavní příčiny těchto posunů vidíme dva:
  1. Během roku 2015 MŠMT o strategii nejevilo téměř žádný zájem a nabralo tak aspoň roční zpoždění.
  2. Mnohé aktivity bude MŠMT řešit pomoci projektů z OP VVV. Harmonogram výzev OP VVV ale nelze zcela přizpůsobit potřebám SDV.
V takové situaci proto budeme posuny respektovat. Jako zpožděný proto hodnotíme jen menší počet aktivit. Původní termíny uvádíme jen pro přehled. S ohledem na už tak napjatý harmonogram je nutno upozornit, že další podobné posuny pravděpodobně povedou ke zpoždění celé strategie.
Druhou významnou příčinou zlepšení hodnocení je skutečnost, že tabulka průběžného plnění SDV je u některých aktivit vůbec prvním zdrojem informací od schválení SDV. Dosud jsme je přitom museli hodnotit jako neprobíhající.

Sumativní hodnocení garantů jednotlivých směrů intervence

Otevřené zdroje (směr intervence 1)

Hlavním výsledkem je dokončení dokumentu Kritéria kvality digitálních vzdělávacích zdrojů podpořených z veřejných rozpočtů. Tato kritéria mají mimo jiné zajistit otevřenost licencí veřejně financovaných učebnic a dalších nově vznikajících materiálů.

Digitální gramotnost a informatické myšlení žáků (směr intervence 2)

Schválení systematického plánu revizí předepsaných vzdělávacích cílů je dobrou zprávou pro celé školství, změny se stanou lépe předvídatelné. Samozřejmě je ještě potřeba materiál zveřejnit, aby se změnami mohli počítat učitelé na školách. Zároveň teprve tehdy uvidíme, jestli navržený systém inovací odpovídá stanoveným cílům.
Práce na ostatních aktivitách sice se zpožděním, ale probíhají. S pomocí prostředků z OP VVV (tedy za dalších několik měsíců) lze očekávat výrazné urychlení postupu.

Digitální gramotnost a informatické myšlení učitelů (směr intervence 3)

Z dostupných informací vyplývá, že ve stanoveném termínu již nelze stihnout vytvořit standard digitálních kompetencí učitele. Další aktivity přitom na jeho existenci závisí. Zpoždění tak ohrožuje realizaci celé jedné stěžejní oblasti strategie.

Digitální infrastruktura (směr intervence 4)

Samotné zveřejnění průběžného plnění SDV vedlo ke zřetelnému pozitivnímu posunu. Všech pět změn v hodnocení aktivit jsou pozitivní, přičemž dvě jsou významné. Nicméně celkové hodnocení stavu zůstává na Zpožďuje se.
Za zásadní informaci považujeme skutečnost, že na MŠMT vznikla pracovní skupina, která má řešit problematiku správy digitální infrastruktury napříč celým směrem intervence. Uvítali bychom, kdyby si tato skupina vytyčila realistické cíle, kterých lze dosáhnout do konce roku 2016. Mimo jiné i proto, že významné aktivity tohoto směru intervence mají být naplněny právě ke konci tohoto roku. 
Dílčí hodnocení jednotlivých aktivit je k dispozici na stránce http://sdv.jsi.cz/4

Inovace a její monitoring (směr intervence 5)

Zpráva MŠMT uvádí nové podrobnosti, na samotném hodnocení nicméně není co měnit.

Podpora integrace technologií do škol (směr intervence 6)

Samotné zveřejnění průběžného plnění SDV vedlo ke zřetelnému pozitivnímu posunu. Z osmi změn hodnocení aktivit je pozitivních šest, přičemž dvě jsou významné. Ke stagnaci až prozatím nevýznamnému negativnímu posunu dochází u problematiky krajských a regionálních ICT metodiků (aktivity 6.1.3 a 6.6.1). Proto celkové hodnocení tohoto směru intervence bylo zlepšeno ze stavu Ohroženo dokončení SDV na Zpožďuje se.

Za zásadní považujeme to, že pracovní skupina SDV prokazuje svou výkonnost mimo jiné i tím, že na oficiálních stránkách MŠMT se objevily první relevantní informace o průběhu plnění SDV. Nicméně i přes nesporný kvalitativní posun si dovolujeme upozornit, že stále nelze hovořit o existenci gesčního útvaru a způsob informování veřejnosti se nemůže zastavit na půlročním zveřejňování zpráv o stavu plnění a o změnách.
Dílčí hodnocení jednotlivých aktivit je k dispozici na stránce http://sdv.jsi.cz/6.

Komunikace s veřejností (směr intervence 7)

Komunikaci MŠMT o SDV nelze hodnotit pozitivně v situaci, kdy je možné komunikační selhání jako to v Hospodářských novinách z 31. srpna. Jakkoliv je titulek Ať se děti učí základy programování ve svém volném čase, říká ministryně Valachová pravděpodobně dílem redakce, odpovědi (související s SDV a aktualizací kurikula) v rozhovoru jsou jednak nesmyslné a jednak v příkrém rozporu s tím, že naplňování strategie digitálního vzdělávání je prioritou úřadu.

Nadále tedy kriticky chybí komunikační strategie. Podle publikovaného průběžného plnění SDV se na ní konečně pracuje (prostřednictvím TA ČR). Samotný text strategie uvádí, že připravenost a spolupráce všech zainteresovaných jsou nutnou podmínkou pro úspěch strategie. Právě k tomu má komunikace MŠMT směřovat.

Comments