Aktuality‎ > ‎

Hodnocení realizace SDV ke konci roku 2016

přidáno: 5. 1. 2017 5:09, autor: Daniel Lessner   [ aktualizováno 5. 1. 2017 9:04 ]
S koncem roku je na místě zhodnotit dosavadní plnění Strategie digitálního vzdělávání celkově, nejen od posledního hodnocení. V roce 2016 začalo MŠMT sice zvolna, ale konečně pracovat a většina aktivit se dala do pohybu. V porovnání s předchozími lety je tedy vývoj jednoznačně pozitivní. Některé dílčí cíle byly splněny, mnoho aktivit bylo naplánováno do projektů, na jejichž realizaci se začalo pracovat.

Na druhé straně je z dosavadních výsledků znát, že se nabrané zpoždění nedaří dohonit a některé aktivity se zpožďují i nadále. V porovnání s plánovaným harmonogramem (ani s jeho aktualizovanou verzí s posunutými termíny) proto mnoho důvodů ke spokojenosti nenajdeme. Navíc se během roku několikrát projevila patrně jistá nekoordinovanost, kdy sice realizační tým SDV pracuje, jiné části MŠMT ale jakoby si existence Strategie digitálního vzdělávání nebyly vědomy a její realizace neměla v rámci úřadu potřebnou podporu.

Z posledních měsíců nicméně lze vybrat několik pozitivních skutečností:
  • MŠMT zřídilo Českou národní koalici pro digitální pracovní místa.
  • Z jiné tiskové zprávy vyplývá, že MŠMT upravilo svůj pohled na výuku programování.
  • Z výzev 35 a 42 OP VVV plyne, že v šablonách pro střední školy se oproti šablonám pro MŠ a ZŠ rozšířila nabídka o možnost digitálního vzdělávání a zapojení ICT technika do výuky. 
  • I když prozatím nelze odkázat na oficiální vyjádření, NÚV spustil projekt Podpora budování kapacit pro rozvoj základních pre/gramotností v předškolním a základním vzdělávání (zkráceně také Podpora práce učitelů, PPUČ).
  • Pracovní skupina SDV při MŠMT ve spolupráci s Jednotou školských informatiků a asociací CZESHA otevřela otázku nalezení vhodného řešení správy digitální infrastruktury vymezením pracovní pozice v rámci nepedagogických pracovníku.
Nelze však přehlížet skutečnosti negativní:
  • Poslední aktualizace průběžného hodnocení plnění SDV na stránce MŠMT je datována k 31.8. 2016.
  • Existuje sedmnáct aktivit, které mají být naplněny do konce roku 2016. Přitom u šesti z nich byl již dříve posunut termín z původního konce roku 2015. U nemálo z nich navíc máme důvodné obavy, že stav jejich plnění je neuspokojivý. Tudíž i na konci roku 2016 je splnění strategie jako takové ohroženo.
  • Stále není zcela zřejmé, jaký tým odborníků za plnění SDV odpovídá a komunikace s veřejností je poměrně strohá. O tom mimo jiné svědčí i skutečnost, že ani po dvou letech neexistuje žádná komunikační strategie, jejíž součástí by podle našeho názoru měl být i funkční web SDV.

Hodnocení garantů jednotlivých směrů intervence za poslední čtvrtletí 2016

Otevřené zdroje (směr intervence 1)

Koncem roku 2016 byl spuštěn projekt Podpora práce učitelů, jehož součástí jsou také některé dosud nerealizované aktivity (zejm. potřebné úpravy Metodického portálu RVP.cz a budování katalogu vzdělávacích zdrojů). Katalog vzdělávacích příležitostí pro učitele má nabízet Databáze udělených akreditací, bohužel ale nenabízí nic. Systém pravidelných (tedy nikoliv nahodilých) revizí obsahu a cílů vzdělávání byl dokončen již dříve, dosud ale nebyly zveřejněny žádné podrobnosti. 
Cíle SDV související s otevřenými vzdělávacími zdroji a propojováním formálního a neformálního vzdělávání ohrožuje zcela nezvládnutý návrh na revizi autorského práva na evropské úrovni.

Digitální gramotnost a informatické myšlení žáků (směr intervence 2)

Práce na úpravách vzdělávacích programů (aby zahrnovaly digitální gramotnost a informatické myšlení) pokračují. Kromě jarního príspěvku na blogu příslušné pracovní skupiny zveřejnil podrobnosti o celém procesu zavádění změn Ondřej Neumajer.
Základní materiály pro výuku a další zdroje budou vytvářet pedagogické fakulty, které se přihlásí do na podzim vyhlášené výzvy Implementace Strategie digitálního vzdělávání I.

Digitální gramotnost a informatické myšlení učitelů (směr intervence 3)

Většinu aktivit budou řešit projekty nedávno spuštěné nebo naplánované. Standard digitálních dovedností učitele (Profil Učitel21) má vzniknout v rámci projektu Podpora práce učitelů, jeho zapracování do přípravy učitelů projekty v rámci výzvy Pregraduální vzdělávání, potřebné materiály a další zdroje vzniknou v projektu z výzvy Implementace Strategie digitálního vzdělávání I.
Je tedy potřeba dobrá spolupráce mnoha nezávislých aktérů a místy je zřetelný její nedostatek (např. zavádění kariérního systému nezávisle na standardu digitálních dovednostech učitele, který tedy bude nutno zapracovávat dodatečně).

Digitální infrastruktura (směr intervence 4)

V rámci tohoto směru intervence nedošlo k žádnému významnému posunu, což je jednoznačně negativním signálem. Přičteme-li k tomu fakt, že významné aktivity mají být naplněny k 31.12.2016, zvyšuje se riziko z prodlení, což může mít neblahý dopad nejen na jiná opatření, ale i na celou Strategii digitálního vzdělávání.

Inovace a její monitoring (směr intervence 5)

Důležitým milníkem je zřízení České národní koalice pro digitální pracovní místa. Ostatní aktivity jsou podle dostupných informací plněny, ale nabírají zpoždění.

Podpora integrace technologií do škol (směr intervence 6)

V rámci tohoto směru intervence došlo k jednomu významnému negativnímu posunu, který je spojen s monitorováním průběhu realizace SDV. Na druhou stranu nadějným pozitivním posunem je nastartování projektu Podpora budování kapacit pro rozvoj základních pre/gramotností v předškolním a základním vzdělávání, prozatím však nejsou k dispozici žádné volně dostupné informace.

Komunikace s veřejností (směr intervence 7)

Informování o realizaci SDV se zhoršilo. Stránka MŠMT o SDV několik měsíců nebyla aktualizována, vč. podrobné tabulky se stavem jednotlivých aktivit. Chápeme to jako průvodní jev tvorby ucelené komunikační strategie, která měla být hotova a realizována již téměř dva roky.