Aktuality‎ > ‎

Hodnocení SDV k 1. 3. 2018

přidáno: 12. 3. 2018 9:35, autor: Daniel Lessner   [ aktualizováno 12. 3. 2018 9:35 ]

Začátek nového roku je dobrou příležitostí ke zhodnocení postupu prací na Strategii digitálního vzdělávání (SDV). Opíráme se přitom především o zprávu o implementaci SDV v roce 2017, kterou 14. 2. 2018 projednala vláda ČR a kterou MŠMT následně zveřejnilo.

Vzhledem k tomu, že realizace SDV v roce 2017 se přehoupla do druhé poloviny, připomeňme skutečností, na které jsme upozorňovali v předchozích zprávách:

 • Během roku 2015 MŠMT o strategii nejevilo téměř žádný zájem a nabralo tak aspoň roční zpoždění. naše hodnocení k 1.9.2016

 • Na druhé straně je z dosavadních výsledků znát, že se nabrané zpoždění nedaří dohonit a některé aktivity se zpožďují i nadále.
  naše hodnocení k 5. 1. 2017

 • Zpožďování působí i na související opatření a úkoly, čímž ohrožuje realizaci SDV jako celku…
  … V kontextu výše uvedeného musíme konstatovat, že posouvání termínů plnění jednotlivých opatření a aktivit schválené vládou v lednu tohoto roku se jeví jako formální úprava odpoutávající pozornost od neplnění některých dílčích částí SDV, což v konečném důsledku ohrožuje plnění SDV ve stávajícím znění jako celku...
  … Po více než dvou letech je na místě se zastavit, zhodnotit dosavadní vývoj a identifikovat faktory, které jej brzdí (jak ostatně MŠMT ve své zprávě činí). Následovat by měly kroky k nápravě. Mezi ty zřejmé patří zejména skutečná, nejen formální prioritizace SDV v rámci MŠMT, posílení realizačního týmu a jeho pevnější ukotvení v organizační struktuře ministerstva.
  naše hodnocení k 30.1.2017

 • Realizační tým SDV pracuje, jiné části MŠMT ale jakoby si existence Strategie digitálního vzdělávání nebyly vědomy a její realizace neměla v rámci úřadu potřebnou podporu.
  naše hodnocení k 1.9.2017

A ze samotných zpráv MŠMT za léta 2016 i 2017 vybíráme:

 • Nadále platí, že stále je třeba věnovat značné zdroje lidské i finanční na vyjednávání, přesvědčování o významu SDV, motivování zapojovaných aktérů a přípravu podpůrných materiálů a podkladů pro realizátory jednotlivých aktivit.

 • Limity rozpočtů jsou dané a nedostatek financí plnění aktivit reálně ohrožuje, nicméně v některých případech lze problém nahlížet i jako otázku nastavení priorit – a SDV bohužel často prioritou nebývá nebo bývá pouze v rovině proklamativní.

Výše uvedené citace z našich i resortních hodnocení by stačilo zopakovat a prohlásit za aktuální hodnocení. To nevypovídá o tom, že by byla SDV realizována uspokojivě. Systémové problémy jsou dlouhodobé a přetrvávají.


Popisy dílčích úspěchů a posunů ve zprávě MŠMT přitom vedou jejímu celkově poměrně pozitivnímu vyznění. Pokroky ale neodpovídají uplynulému času a potřebnému úsilí. Rozhodli jsme se tedy na zcela nevyhovující stav upozornit sestavením dvou diagramů:

1) Stav SDV vycházející ze zprávy MŠMT obsahuje naše hodnocení dle informací a dat, které předložilo MŠMT vládě k posouzení na začátku tohoto roku. V něm respektujeme posouvání termínů a významu jednotlivých aktivit a opatření.  

2) Stav SDV vycházející z původního znění SDV obsahuje naše hodnocení dle informací a dat z původně schválené SDV. Přitom nebereme v potaz pouze v počátku stanovené termíny (chápeme, že ty mohou být během implementace posouvány), ale i původní vize  jednotlivých opatření a aktivit.

Toto srovnání ukazuje důsledky systémových nedostatků na úrovni MŠMT:

 • zlehčování SDV jako priority a minimální provázání SDV s ostatními strategiemi resortu i vlády;

 • nevyhovující řízení odchylek od původních strategických cílů a oddalování revize SDV;

 • nedostatečný vlastní rozpočet na řízení implementace SDV, závislost mnoha opatření na financování z evropských fondů.

Na tyto problémy dlouhodobě upozorňujeme my v našich hodnoceních, identifikovali je i účastníci konzultací k revizi SDV a formuluje je i samotné MŠMT ne v jedné, ale v posledních dvou výročních zprávách.


Má-li dojít ke zlepšení situace a k naplnění vize a strategických cílů SDV, považujeme za nevyhnutelné vypořádat se s výše uvedenými systémovými problémy a podniknout následující kroky:

 1. důkladná reflexe a na jejím základě přehodnocení opatření a aktivit SDV;
 2. uvolnění dostatečných zdrojů pro implementaci SDV;
 3. přenastavení systému řízení SDV na úrovni MŠMT.