Slovníček‎ > ‎

Digitální a informační gramotnost

Pro plnohodnotné uplatnění jedince ve společnosti 21. století jsou nezbytné schopnosti účelně a efektivně pracovat
s digitálními technologiemi a chápat základní principy, na kterých tyto technologie fungují.

Existuje mnoho různých členění gramotností, vždy je ale v nějaké podobě zastoupena gramotnost spojená s digitálními technologiemi a prací s informacemi. Rychlost rozvoje technologií způsobila jistou pojmovou roztříštěnost. Setkáme se tak s gramotností počítačovou, ICT, informační, digitální i dalšími.

Problematiku gramotností ve vzdělávání můžeme na celostátní úrovni spojovat především s modelem Kvalitní škola České školní inspekce. Ten v sobě zahrnuje i hodnocení rozvoje šesti gramotností, přičemž jednou z nich je informační gramotnost. V hlavním metodickém dokumentu je v kapitole 2.2 následující definice informační gramotnosti:

Informační gramotnost je schopnost:
  • identifikovat a specifikovat potřebu informací v problémové situaci;
  • najít, získat, posoudit a vhodně použít informace s přihlédnutím k jejich charakteru a obsahu;
  • zpracovat informace a využít je k znázornění (modelování) problému;
  • používat vhodné pracovní postupy (algoritmy) při efektivním řešení problémů;
  • účinně spolupracovat v procesu získávání a zpracování informací s ostatními;
  • vhodným způsobem informace i výsledky práce prezentovat a sdílet;
  • při práci dodržovat etická pravidla, zásady bezpečnosti a právní normy;
To vše se má rozvíjet s využitím potenciálu digitálních technologií za účelem dosažení osobních, sociálních a vzdělávacích cílů.

Informační gramotnost se tedy zaměřuje na práci s informacemi, samozřejmě za vhodného použití digitálních technologií. Digitální gramotnost je tedy její součástí.

Strategie digitálního vzdělávání vychází z Rámce rozvoje digitálních kompetencí, jež navazuje na doporučení Evropského parlamentu a Rady z prosince 2006. V tomto rámci jsou digitální kompetence pojaty jako:

Soubor vědomostí, dovedností, schopností, postojů a hodnot, které potřebujeme k sebejistému, kritickému a tvořivému využívání digitálních technologií při práci, v zaměstnání, při učení, ve volném čase i při zapojení do společenského života.

Jinou definici digitální gramotnosti můžeme nalézt v Strategii digitální gramotnosti ČR na období 2015 až 2020 od MPSV:

V souladu s definicí pojmu gramotnost schválenou UNESCO je digitální gramotnost v tomto dokumentu chápána jako soubor kompetencí nutných k identifikaci, pochopení, interpretaci, vytváření, komunikování a účelnému a bezpečnému užití digitálních technologií (jejich technických vlastností i obsahu) za účelem udržení či zlepšení své kvality života a kvality života svého okolí, tj. např. za účelem pracovní i osobní seberealizace, rozvoje svého potenciálu a udržení či zvýšení participace na společnosti.