Slovníček‎ > ‎

ICT metodik, ICT koordinátor

Úkolem školního ICT metodika či koordinátora je:

  • metodicky pomáhat kolegům v integraci ICT do výuky většiny předmětů
  • doporučovat a koordinovat další ICT vzdělávání pedagogických pracovníků
  • koordinovat užití ICT ve vzdělávání
  • koordinovat nákupy a aktualizace software
  • v souladu se školním vzdělávacím programem zpracovávat a realizovat ICT plán školy
  • koordinovat provoz informačního systému školy

Podrobnější informace nabízí článek ICT metodik, ICT koordinátor na portálu RVP.cz, odkud pochází i předchozí body. Pro lepší vymezení této role by měly sloužit aktivity začleněné do opatření 6.3 Podpora ICT metodiků a jejich práce.

I když je ICT metodik/koordinátor víceméně jednoznačné právní ukotven a může čerpat určité formy metodické podpory, dochází k nedorozumění ve věci jeho pracovní náplně. Nezřídka se totiž stává, že metodické a koordinační vymezení ustupuje do pozadí z důvodu nutnosti řešit na škole správu školní digitální infrastruktury. Tato potřeba škol pak vede k situacím, kdy ICT metodik či koordinátor fakticky vykonává roli správce digitální techniky či dokonce administrátora celého informačního systému školy. Strategie digitálního vzdělávání se snaží tuto disproporci odstranit v rámci opatření 4.3. Podpora správy digitální infrastruktury ve školách.

Dále se ukazuje, že předávání zkušeností mezi metodiky se děje buď na principu komunitního sdílení hodnot nebo centrálně podporovanými aktivitami ve stylu konferencí. Proto Strategie digitálního vzdělávání pod opatřením 6.6 Zřízení sítě ICT metodiků usiluje o zajištění středního článku metodické podpory a řízení aktivit.

ICT metodik či koordinátor je kmenový zaměstnanec školy v souladu s nařízením vlády č. 75/2005 Sb., a to konkrétně §3 odst. 4 a následně odst. 5 a 6 a vyhláškou č. 317/2005 Sb., konkrétně §9 bodem a.