Slovníček‎ > ‎

Informatické myšlení

Informatické myšlení je, zjednodušeně řečeno, schopnost myslet jako informatik při řešení problémů. To je na jedné straně velmi účinné, na druhé straně ve školách zcela chybí. Žáci se ve škole samozřejmě učí přemýšlet, některá ale hlediska míjejí. Zatímco v mnoha oblastech si žáci osvojují hotové postupy řešení, informatika se soustředí přímo na samotnou schopnost hledání řešení. S tím souvisí druhé specifikum, a to je schopnost porovnání různých řešení téhož problému a ohled na výslednou efektivitu. Třetím specifikem je práce s problémy komplexními, nejasně zadanými či jinak nepříjemnými - ovšem v životě velmi častými. Související dovednosti může uplatnit každý, nejen profesionální informatici.

Různých vymezení informatického myšlení existuje značné množství. Zde uvedeme dobře srozumitelnou a konkrétní definici od CSTA/ISTE:

IM je postup řešení problému, který zahrnuje mimo jiné následující charakteristiky:
 • Formulovat problémy způsobem, který umožňuje jejich strojové řešení
 • Logicky uspořádávat a zkoumat data
 • Reprezentovat data prostřednictvím abstrakcí, jako jsou modely a simulace
 • Automatizovat řešení pomocí algoritmického myšlení (jako posloupnost kroků)
 • Odhalit, prozkoumat a provést možná řešení s cílem odhalit nejúčinnější kombinaci činností a zdrojů
 • Zobecňovat a přenášet tento postup řešení problémů do nejrůznějších dalších oblastí
Tyto dovednosti jsou podpořeny předpoklady a postoji, které jsou taktéž nezbytnou součástí IM:
  • Sebejistota tváří v tvář složitosti
  • Vytrvalost při řešení obtížného problému
  • Snášení nejednoznačnosti
  • Schopnost vypořádat se s otevřenými problémy
  • Schopnost dorozumět se a spolupracovat s ostatními při dosahování společného cíle
K informatickému myšlení je samozřejmě rozumět základům informatiky a pojmům, které přesahují současné technologie, jako jsou algoritmus, program, model, informace a jejich reprezentace, efektivita a mnohé další. Mají-li žáci ovládat technologie, a nikoliv naopak, musí rozumět principům jejich fungování.

Tuto skutečnost si uvědomila řada států a informatika se postupně stává pevnou součástí mnoha vzdělávacích systémů, např. Anglie, Polska, USA. Naopak dlouhá léta se informatika vyučuje na Slovensku.

Je důležité poznamenat, že rozvoj informatického myšlení zdaleka neznamená jen programování, jak ukazují tyto příklady.